Із Ізяслава до пункту тимчасового перебування іноземців поліцейські доправили нелегала-наркоторговця

Гро­ма­дя­нин Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ра­ні­ше не­од­но­ра­зо­во при­тя­гу­вав­ся до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті і піс­ля ви­хо­ду із місць поз­бавлен­ня во­лі мав на­мір за­ли­ши­тись в Ук­ра­їні і про­дов­жи­ти зло­чин­ну ді­яль­ність. Пра­ців­ни­ки від­ді­лу по бо­роть­бі зі зло­чи­на­ми, пов’яза­ни­ми з тор­гівлею людь­ми, спіль­но з опе­ра­тив­ни­ка­ми уп­равлін­ня кар­но­го роз­шу­ку ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті та ко­ле­га­ми із міг­ра­цій­ної служ­би зат­ри­ма­ли його і доп­равлять в пункт тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ван­ня іно­зем­ців з пер­спек­ти­вою по­даль­шо­го вид­во­рен­ня за ме­жі кра­їни.

Як по­ві­до­мив сек­тор ко­му­ні­ка­ції по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті, 59-річ­ний гро­ма­дя­нин Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції по­чи­на­ючи з 2002 ро­ку не­од­но­ра­зо­во при­тя­гу­вав­ся до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті за зло­чи­ни, пов’яза­ні з нар­ко­ти­ка­ми. Ос­таннє по­ка­ран­ня теж від­бу­вав за збут нар­ко­тич­них за­со­бів.

Опе­ра­тив­ни­ки ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті от­ри­ма­ли ін­форма­цію про те, що піс­ля звіль­нен­ня із місць поз­бавлен­ня во­лі гро­ма­дя­нин Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції має на­мір за­ли­ши­тись в Ук­ра­їні не­ле­галь­но та про­дов­жи­ти зло­чин­ну ді­яль­ність.

Тож на під­ста­ві зіб­ра­них по­лі­цей­ськи­ми ма­те­рі­алів су­дом бу­ло прий­ня­то рі­шен­ня про зат­ри­ман­ня чо­ло­ві­ка та по­мі­щен­ня його до пун­кту тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ван­ня іно­зем­ців, ад­же на­ра­зі він не має до­ку­мен­тів, які б доз­во­ли­ли йому ле­галь­но пе­рет­ну­ти кор­дон.

По­руш­ни­ка міг­ра­цій­но­го за­ко­но­давс­тва зус­трі­ли пря­мо на ви­хо­ді із Зам­ко­вої вип­равної ко­ло­нії та доп­равлять в пункт тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ван­ня іно­зем­ців. У по­даль­шо­му гро­ма­дя­ни­на Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції бу­де вид­во­ре­но за ме­жі Ук­ра­їни.

Джерело: https://denzadnem.com.ua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *